Umowy elektroniczne – czym są, kiedy umowę można zawrzeć przez internet?

W Kodeksie cywilnym już od dawna można się spotkać z pewnymi zmianami dotyczącymi zawierania umów drogą elektroniczną. Obecnie umowę można zawrzeć za pomocą sms-a, e-maila oraz poprzez nagranie audio lub wideo, które można zapisać lub odtworzyć. Nie oznacza to jednak, że zawieranie umów elektronicznych nie budzi wielu wątpliwości. Celem tego artykułu jest wyjaśnienie czym są umowy elektroniczne i kiedy można je zawrzeć, a kiedy nie.

Czym są umowy elektroniczne?

Umowa jest oświadczeniem dwóch stron o wzajemnej współpracy bądź sprzedaży czy zakupie. W umowie elektronicznej zmienia się tylko forma z papierowej na elektroniczną. Prawnicy umowę nazywają oświadczeniem woli, a wiadomo, że ta zawarta elektronicznie może budzić wiele wątpliwości. Czasami trudno jest rozwiązać umowę zawartą w ten sposób lub po prostu nie jest ona traktowana na równi z umową papierową. Dokument ten posiada taki sam walor prawny, jednak umowy elektroniczne, w razie wątpliwości, najlepiej skonsultować z prawnikiem (informaticalegis.com), ponieważ nigdy nie wiadomo kiedy zajdzie potrzeba wyjaśnienia nieścisłości.

Jakie problemy mogą się pojawić podczas zawierania umowy przez e-mail?

Oświadczenie woli mówi o tym, że umowa musi być tak zawarta, by dwie strony mogły uznać ją za możliwą do zrealizowania. Czasem jednak umowę zawartą poprzez internet, e-mail czy Facebook trudno jest w ogóle zakwalifikować do dokumentu prawnego. Nieraz nawet nie można określić czy w ogóle doszło do zawarcia umowy. Kolejną kwestią jest fakt, że jedna ze stron może nie wyszczególnić wszystkich warunków i okoliczności wykonania umowy, a druga uznając je za rzecz oczywistą przystąpił do jej wykonywania. Pojawia się tu więc zagrożenie jakim jest nieprzestrzeganie warunków umowy (lub inne ich postrzeganie przez jedną ze stron).

Co jest konieczne do zawarcia umowy i oferty elektronicznej?

Zarówno dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym (weryfikowanym ważnym certyfikatem) jak i dokument nieopatrzony podpisem elektronicznym może uchodzić za umowę elektroniczną. Ważne jest tu zatem to, w jaki sposób umowa ta wiąże obie strony. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże składającego wtedy jeśli druga osoba potwierdzi otrzymanie takiego dokumentu.

Osoba składająca ofertę elektroniczną musi w niej poinformować o czynnościach technicznych składających się na procedurę zawarcia umowy, skutkach prawnych potwierdzenia otrzymania oferty, zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania oraz udostępniania treści zawieranej umowy. Ponadto składający ofertę powinien także poinformować o metodach i środkach technicznych służących do wykrywania i korygowania błędów wprowadzonych danych, języku umowy, stosowanym kodeksie etycznym oraz jego dostępności. Środków tych jednak nie stosuje się do zawierania umów za pomocą poczty elektronicznej lub jeśli obie strony ustalą inaczej.

Kiedy nie można zawrzeć elektronicznej umowy przez internet?

Każdy rodzaj umowy może być zawarty drogą elektroniczną z wyjątkiem umowy sprzedaży nieruchomości oraz przeniesienie praw majątkowych lub autorskich. Może dokonać się ono tylko drogą pisemną, podobnie zresztą jest z licencją wyłączną. W tych wypadkach umowa zawarta drogą elektroniczną nie będzie miała mocy prawnej. Konieczna jest wtedy czynność prawna zastępcza czyli przeniesienie praw zastąpione zostanie licencją niewyłączną. Nabywcy praw autorskich powinni zatem pilnować, by dokumentacja sporządzona była w formie pisemnej. Wynika stąd, że nie zawsze umowa elektroniczna będzie miała pełną moc prawną.

No votes yet.
Please wait...

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie widoczny dla innych. Wymagane pola oznaczone są znakiem *